Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Κεντρο Αριστειας Βασικης Ερευνας στις Θετικες Επιστημες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ερευνητές και Ερευνητικές Ομάδες που συμμετέχουν στις δράσεις του ΚΑΒΕΘΕ

α/α

ΔΕΠ

Τμήμα

Επιστημονικοί τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος

1

 

Αθανάσιος Γκοντελίτσας

 

Γεωλ-1

Θέματα νανογεωεπιστήμης και γεωϋλικών του Ανθρωπόκαινου και θέματα (βιο)γεωχημείας.

2

Αριάδνη Αργυράκη

Γεωλ-2

(Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας) Δραστηριοποιείται σε γεωχημικές  διεργασίες πετρογένεσης και μεταλλογένεσης, καθώς και περιβαλλοντικής διασποράς δυνητικά  τοξικών στοιχείων. Υπάρχει επίσης ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μετρολογία, καθώς η μέτρηση  έχει κεντρικό ρόλο στον προσδιορισμό της χημικής σύστασης των γεωυλικών.

3

 

Εμμανουήλ Βασιλάκης,

Κωνσταντίνος Ελευθεράτος, 

 Παναγιώτης Νάστος,

 Μαρία Χατζάκη

 

Γεωλ-3

(Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος) Οι ερευνητικές δραστηριότητες του  εργαστηρίου εστιάζουν στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, την κλιματική μεταβλητότητα, την ατμοσφαιρική  κυκλοφορία, τις μετρήσεις ακτινοβολίας και μετεωρολογικών παραμέτρων, την ανάλυση δορυφορικών  δεδομένων, την ποιότητα του αέρα, τις επιπτώσεις των  μεταβολών του καιρού και του κλίματος, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο φυσικό  περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, στις αιτίες και διεργασίες των ακραίων καιρικών και  κλιματικών φαινομένων και σε μέτρα μετριασμού της βιοκλιματικής δυσφορίας σε αστικά  περιβάλλοντας.

4

Φίλιππος Βαλλιανάτος, 

Ιωάννης Κασσάρας,

 Ανδρέας Τζανής,

 Παναγιώτης Παπαδημητρίου,

Γεώργιος Καβύρης,

Σπυριδούλα Βασιλοπούλου,

Βασιλική Κουσκουνά,

Ιωάννης Αλεξόπουλος,

Βασίλειος Σακκάς,

 Κυριακή Παύλου,

 Νίκολαος Βούλγαρης.

Γεωλ-4

Φυσική και πολυπλοκότητα στη Γεωφυσική και Σεισμολογία,

Θεωρητική γεωφυσική. Από τη φυσική του Στερεού Σώματος στη Γεωδυναμική της Στερεάς Γης,

 Φυσική των πρόδρομων φαινομένων,

Μελέτη σεισμικής ανισοτροπίας μέσω των παραμέτρων σχάσης εγκαρσίων κυμάτων - Σεισμική Ανισοτροπία και πιθανά πρόδρομα φαινόμενα,

 Εκτίμηση σεισμικής επικινδυνότητας που παρέχει εκτιμώμενες μέγιστες τιμές εδαφικής κίνησης (επιτάχυνση, ταχύτητα, μετατόπιση), μεγέθους ή έντασης -- Μακροσεισμικές

παρατηρήσεις ιστορικών σεισμών- Σεισμοτεκτονική,

Παρακολούθηση σεισμικής δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο-  Δημιουργία χαρτών ισχυρής σεισμικής κίνησης σε πραγματικό χρόνο-  Έγκαιρη Προειδοποίηση Σεισμών,

Προσδιορισμός εδαφικής παραμόρφωσης (DGPS , Συμβολομετρία Ραντάρ) ,

 Σεισμική Τομογραφία,

Σύνταξη βάσεων δεδομένων και χαρτών των λιθοσφαιρικών δυναμικών πεδίων (βαρύτητας και μαγνητικού) της ευρύτερης περιοχής (Ελλάδα, Βαλκάνια, Α. Μεσόγειος),

 Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων δυναμικών πεδίων με εφαρμογές στην διερεύνηση της δομής του φλοιού και της γεωδυναμικής συμπεριφοράς της ευρύτερης περιοχής,

 Διερεύνηση της ηλεκτρικής δομής του εσωτερικού της Γης και της γεωδυναμικής συμπεριφοράς του Ελληνικού χώρου με ηλεκτρομαγνητικές τεχνικές και έμφαση στις

Μαγνητοτελλουρική, Γεωμαγνητική Βαθοσκόπηση, Παροδικών

Πεδίων (TDEM) και Γεωραντάρ (θεωρητική ανάπτυξη των μεθοδολογιών και πειραματικές εφαρμογές),

Γεωθερμοδυναμική - Διερεύνηση του γεωθερμικού δυναμικού της Ελλάδας με γεωφυσικές τεχνικές,

Πολυκλαδική/διεπιστημονική προσέγγιση στην  διερεύνηση της δομής του εσωτερικού της Γης και της γεωδυναμικής του συμπεριφοράς της ευρύτερης περιοχής και του γεωσυστήματος .

5

 

Παρασκευή

Νομικού

 

Γεωλ-5

Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας

6

Ασημίνα Αντωναράκου,

Μαργαρίτα Δήμιζα,

 Γεώργιος Κοντακιώτης,

Ευτέρπη Κοσκερίδου,

Κατερίνα Κούλη.   

Γεώργιος Λύρας,

Ευαγγελία Μπέσιου,

Χαρίκλεια Ντρίνια,

Σωκράτης Ρουσιάκης,

Ελισάβετ Σκαμπά,

Ελίζαμπεθ Σταθοπούλου,

Μαρία Τριανταφύλλου,

Νικόλαος Τσαπάρας, 

Θεοδώρα Τσουρού.

Γεωλ-6

 

(α) Ευκαρυωτικοί οργανισμοί με ασβεστιτικό περίβλημα (κοκκολιθοφόρα, βενθονικά βρηματοφόρα), κύκλοι ζωής, βιοορυκτοποίηση/παράγοντες και συνθήκες που επιδρούν σε σύγχρονα και παλαιοπεριβάλλοντα, ανάπτυξη βιοτικών δεικτών, βιογεωγραφική εξάπλωση και προσαρμογή ξενικών ειδών,

 

(β) Ευκαρυωτικοί ασβεστιτικοί πλαγκτονικοί οργανισμοί (πλαγκτονικά τρηματοφόρα), βιογεωγραφική εξάπλωση και συσχέτιση των μεταβολών του μεγέθους, ανασύσταση σύγχρονων και παλαιοπεριβαλλόντων, μCT αναλύσεις των συνθηκών βιοορυκτοποίησης–διαλυτοποίησης ή/και δευτερογενούς ασβεστοποίησης,

 

(γ) Μικροβένθος/μικροκαρκινοειδή, βιοποικιλότητα σε σύγχρονα και παλαιοπεριβάλλοντα, οικολογική διαφοροποίηση και ανάπτυξη οικοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών στα κελύφη, ανάπτυξη δεικτών των συνθηκών και της δυναμικής των υδάτινων οικοσυστημάτων,

 

(δ) Γυρεόκοκκοι, δινομαστιγωτά και άλλα παλυνόμορφα ποικίλης βιολογικής προέλευσης, στρωματογραφικοί, παλαιοπεριβαλλοντικοί, παλαιοοικολογικοί βιοδείκτες, ιστορία της βλάστησης, φυσικά και ανθρωπογενή τοπία,

 

(ε) Εξέλιξη των σπονδυλωτών του παρελθόντος και διερεύνηση των συνθηκών ζωής τους, καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου,

 

(στ) Φυσικές διεργασίες, παλαιοοικολογικές παράμετροι, και στρωματογραφία ακολουθιών θαλάσσιων περιβαλλόντων ιζηματογένεσης, παράκτια, πελαγική - ημιπελαγική ιζηματογένεση.

7

Νίκη Ευελπίδου  

Γεωλ-7

(α) Εξέλιξη παράκτιας ζώνης, παράκτια διάβρωση, επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,

(β) Παλαιογεωγραφική εξέλιξη παράκτιων περιβαλλόντων και μεταβολές θαλάσσιας στάθμης. Δείκτες μεταβολής θαλάσσιας στάθμης, παλαιοτσουνάμι,

(γ) Φυσικές καταστροφές. Ανάλυση-εκτίμηση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και μοντελοποίησή τους, εστιάζοντας στην παράκτια διάβρωση, διάβρωση από επιφανειακή απορροή, πλημμυρικά φαινόμενα, επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές,

(δ) Μελέτη, εκτίμηση και ανάδειξη γεωμορφολογικής κληρονομιάς,

(ε) Προστασία παράκτια ζώνης μέσω της δημιουργίας τεχνητών ακτόλιθων. Ανάπτυξη μεθοδολογίας τεχνητών ακτόλιθων, φιλικής προς το περιβάλλον, με τη χρήση βακτηρίων για την προστασία της παράκτιας ζώνης από την επερχόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης και την παράκτια διάβρωση.

8

 

Κοσμάς Χαραλαμπίδης

 

Βιολ-1

 Βασικοί μηχανισμοί ανάπτυξης και διαφοροποίησης των φυτών.

9

 

Ιωάννα-Αικατερίνη Αγγελή

 

Βιολ-2

Διερεύνηση μοριακών σηματοδοτικών μηχανισμών που επάγονται στο μυοκάρδιο κάτω από διάφορες στρεσογόνες συνθήκες.

10

 

Αικατερίνη Παππά

 

Βιολ-3

Μοριακή μικροβιακή γενετική, γονιδιακή ρύθμιση, διακυτταρική επικοινωνία, γονιδιωματική, γενετική και γονιδιωματική μηχανική, συνθετική βιολογία, εφαρμογές στην παραγωγή βιοκαυσίμων.

11

Μαριάννα Αντωνέλου

 

Βασίλης Τζούνακας (Μεταδ.Ερευνητής)

 

Αλκμήνη Αναστασιάδη (Υποψ.Διδάκτορας)

Βιολ-4

 α) Μελέτη της φυσιολογίας του ερυθροκυττάρου με έμφαση σε ομοιοστατικούς καιπρωτεοστατικούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την ερυθροκυτταρική μεμβράνη,το μεταβολισμό και τη σηματοδότηση γήρανσης και θανάτου,

 β) Βιολογία και δράσεις των εξωκυττάριων κυστιδίων συμπεριλαμβανομένης τηςσυσχέτισης με τη μορφολογία και τη δομή των πατρικών κυττάρων,

 γ) SoHO (substances of human origin), Kρυοσυντήρηση Κυτταρική βιολογίαμετάγγισης αίματος,

 δ) Βιολογικά δίκτυα και ταυτοποίηση βιοδεικτών γήρανσης και ασθενειών (πχ.αναιμίες) με τη χρήση ολιστικών προσεγγίσεων,

 ε) Χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό τη βελτίωση βιολογικών παραγώγωνιατρικού ενδιαφέροντος (μονάδες μετάγγισης).

12

Χρήστος Κοντός,

 

Μαργαρίτης Αυγέρης,

 

Ανδρέας Σκορίλας

Βιολ-5

Ομάδα βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας

  

13

 

Μαρία Γαζούλη

 

Βιολ-6

 

Εργαστήριο Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής

  

14

Γεώργιος Βουγιουκαλάκης

Χημ-1

  

 Ανάπτυξη νέων συνθετικών μεθοδολογιών, αειφόρος κατάλυση και ανάπτυξη νέων καταλυτικών διεργασιών, σύνθεση καινοτόμων νανοδομών, σύνθεση φωτοενεργών ενώσεων. 

  

15

Ευαγγελία Εμμανουηλίδου και Ευστράτιος Στρατίκος

Χημ-2

 (Εργαστήριο Βιοχημείας) Οι επιστημονικοί τομείς δραστηριοποίησης του εργαστηρίου είναι η Βιοχημεία, η Μοριακή Βιολογία και η Βιοφυσική. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο δραστηριοποιείτε σε θέματα βασικής έρευνας στα πλαίσια της Βιοχημείας του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος.

16

 

Παναγιώτης Κυρίτσης

 

Χημ-3

Συσχέτιση δομής και χημικής συμπεριφοράς συμπλόκων των στοιχείων μεταπτώσεως.

17

 

Ανδρεας

Δανόπουλος

 

Χημ-4

 Οργανομεταλλική χημεία,

 Χημεία Συμπλόκων,

 Ομογενής Κατάλυση.

18

 

Αθανάσιος Χρυσανθόπουλος

 

Χημ-5

 Μελέτη των δομικών χαρακτηριστικών χημικών συστημάτων με φασματοσκοπικές και υπολογιστικές μεθόδους.

19

Αθανάσιος Τσεκούρας

Χημ-6

 

Μοριακή Δομή-Φασματοσκοπία, μελέτη επιφανειών σε χαμηλές θερμοκρασίες.

  

20

 

Γεώργιος Σουλιώτης

 

Χημ-7

Υποατομική Δομή,  Προέλευση χημικών στοιχείων – Πυρηνική Χημεία και εφαρμογές.

21

Αριστοτέλης Παπακονδύλης ,

 

  Απόστολος Καλέμος

Χημ-8

Κβαντική Χημεία και Υπολογιστική Χημεία:  Φασματοσκοπία, Αντιδράσεις.

  

22

Δήμητρα Τζέλη

Χημ-9

 

Κβαντική Χημεία και Υπολογιστική Χημεία:  Φασματοσκοπία, Αντιδράσεις, Υπερμοριακή Χημεία.

  

23

 

Ανδρέας Κούτσελος

Χημ-10

 

Δυναμική και κινητικά φαινόμενα  χημικών συστημάτων μέσω στοχαστικών και κινητικών θεωριών, καθώς και μέσω προσομοιώσεων Μοριακής Δυναμικής.

  

24

Γεώργιος Διαμάντης,

 

Βασίλης. Σπανός,

 

 Κωσταντίνος Σφέτσος,

 

Νικόλαος Τετράδης

Φυσ-1

 

Ομάδα Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων / Υψηλών Ενεργειών.

  

25

 

Κοσμάς Γαζέας

 

Φυσ-2

 Αστρονομία και Διάστημα (Αστρονομία, Αστροφυσική, Διαστημική Εξερεύνηση.

26

Νίκος Σαρλής,

 

Ευθύμιος Σκορδάς,

 

Αντώνης Παπαθανασίου

Φυσ-3

 Φυσική των πλεγματικών ατελειών (lattice defects) και Φυσική των πολύπλοκων συστημάτων (complex systems).

27

Σπύρος Γαρδέλης,

 

 Βλάσης Λυκοδήμος,

 

Νικόλαος Στεφάνου,

 

Κοσμάς Τσακμακίδης,

 

Δημήτριος Φραντζεσκάκης

Φυσ-4

 Φωτονικά υλικά (θεωρητικά ή πειραματικά), 

 ενδιαφέρον για τη δημιουργία διατμηματικής ερευνητικής κατεύθυνσης στο συγκεκριμένο πεδίο με συναδέλφους από άλλα Τμήματα της Σχολής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή.

28

 

Γιάννης Λελίδης

 

Φυσ-5

Φυσική Χαλαρής Ύλης (υγροί κρύσταλλοι, πολυμερή, κολλοειδή, μεμβράνες, πολύπλοκα συστήματα) και Θέματα Βιοφυσικής (κίνηση κυττάρων, ενεργές γέλες):

(α) αυθόρμητες και επαγόμενες από εξωτερικά πεδία αλλαγές φάσης σε συστήματα όγκου και χαμηλοδιάστατα συστήματα, δυναμική των αλλαγών φάσης (εμπυρήνωση και αποσύνθεση αιχμής),

(β) κρίσιμα φαινόμενα, θερμικές διακυμάνσεις, συσχετίσεις,

(γ) τοπολογικές ατέλειες προσανατολισμού και θέσης,

(δ) διεπιφανειακά φαινόμενα και διαβροχή,

 (ε) ελαστικές αστάθειες σε πολύπλοκα συστήματα και γενικότερα με θέματα μηχανικής συνεχών μέσων.

29

 

Δημοσθένης Σταμόπουλος

 

Φυσ-6

 

(α) Ιδιότητες της υπεραγώγιμης φλαξονικής ύλης σε κρυσταλλικές δομές χαμηλής και υψηλής κρίσιμης θερμοκρασίας σε ακραίες συνθήκες. Τροποποίηση των διαγραμμάτων φάσης της υπεραγώγιμης φλαξονικής ύλης υπό την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως της κρυσταλλικής ανισοτροπίας και της στατικής και θερμικής αταξίας,

(β) Μηχανισμός ελέγχου της υπεραγωγιμότητας κλασικού φωνονικού χαρακτήρα σε χαμηλοδιάστατες συνδυαστικές δομές υπεραγώγιμων και πιεζοηλεκτρικών υλικών μέσω της τροποποίησης/δημιουργίας υφιστάμενων/πρόσθετων φωνονικών κλάδων με υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά κύματα,

(γ) Μηχανισμός ενίσχυσης της υπεραγωγιμότητας σε χαμηλοδιάστατες συνδυαστικές δομές υπεραγώγιμων, αντισιδηρομαγνητικών και σιδηρομαγνητικών υλικών μέσω του πεδίου ανταλλαγής, της πόλωσης ανταλλαγής και των συμβατικών διπολικών μαγνητικών πεδίων,

 (δ) Μηχανισμοί γήρανσης, φαγοκυττάρωσης, εξωκυττάρωσης  και απόπτωσης κυττάρων περιφερικού ανθρώπινου αίματος και αναπαραγωγικών ανθρώπινων κυττάρων. Συμπεριφορά συναφών κυτταρικών μεμβρανών σε τεχνητά εξωγενή υγρά μέσα.

30

Μαρία Τόμπρου

Φυσ-7

 

Τομέας Φυσικής Περιβάλλοντος – Μετεωρολογίας

Ενδιαφέρει η ανάπτύξη συνεργασίες σε ότι αφορά τις επιφανειακές τυρβώδεις ροές στην ατμόσφαιρα και την επίπτωση τους στα νέφη.

31

 

Ελισσάβετ Μποσιώλη

 

Φυσ-8

 Φυσική και Χημεία της Ατμόσφαιρας: 

 Εφαρμογή μοντέλων μέσης κλίμακας - Χημικοί μηχανισμοί, 

 Αλληλεπιδράσεις αερολυμάτων - νεφών – ακτινοβολίας, 

 Μηχανισμοί διάχυσης και μεταφοράς αερίων/σωματιδιακών ρύπων. 

32

 

Εμμανουήλ

Φλωράτος

Φυσ-9

Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.

33

Δημήτρης Αχλιόπτας (Τμ. Πληροφορικής),

 Φώτης Διάκονος (Τμ. Φυσικής),

Άρης Μουστάκας (Τμ. Φυσικής), 

Δημήτρης Χελιώτης (Τμ. Μαθηματικών)

Μαθ-

Φυσ-

Πληρ-1

Φυσική της Πληροφορίας και της Μάθησης.

  

34

 

Ιωάννης Εμίρης

 

Πληρ-1

 

Εργαστήριο Γεωμετρικών και Αλγεβρικών Αλγορίθμων.

  

35

 

Δημήρης Γκιζόπουλος

Πληρ-2

  

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών:

 Αξιολόγηση και βελτίωση όλων των πτυχών της λειτουργίας των σύγχρονων μικροεπεξεργαστών και των υπολογιστικών συστημάτων που βασίζονται σε αυτούς. 

  

36

 

Δημήτριος Γουνόπουλος

 

 

 

 

Πληρ-3

 First Story Detection Identifying the first document that describes a new story or event,

 Urban Traffic Management,

 Analysis of GPS Trajectories,

 Analysis of Healthcare data.

37

Βασίλειος Καρακώστας,

Ηλίας Ζαφείρης,

Χρυσοβαλάντης Στεργίου,

Αδαμαντία Ζαμπέλη,

 

Παναγίωτης Καλύβας

ΙΦΕ-1

Φιλοσοφία της Φυσικής: Εννοιολογικά Θεμέλια της Κβαντικής Μηχανικής.

  

38

 

Θόδωρος Αραμπατζής

 

ΙΦΕ-2

Iστορία και φιλοσοφία των φυσικών επιστημών του 19ου και του 20ού αιώνα.