Κεντρο Αριστειας Βασικης Ερευνας στις Θετικες Επιστημες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

α/α

ΔΕΠ

Τμήμα

Επιστημονικοί τομείς ερευνητικού ενδιαφέροντος

1

Βουγιουκαλάκης

Χημ

Ανάπτυξη νέων συνθετικών μεθοδολογιών, αειφόρος κατάλυση και ανάπτυξη νέων καταλυτικών διεργασιών, σύνθεση καινοτόμων νανοδομών, σύνθεση φωτοενεργών ενώσεων

2

Γκοντελίτσας

Γεωλ

Θέματα νανογεωεπιστήμης και γεωϋλικών του Ανθρωπόκαινου και θέματα (βιο)γεωχημείας

3

Εμμανουηλίδου Στρατίκος

Χημ

(Εργαστήριο Βιοχημείας) Οι επιστημονικοί τομείς δραστηριοποίησης του εργαστηρίου είναι η Βιοχημεία, η Μοριακή Βιολογία και η Βιοφυσική. Συγκεκριμένα, το εργαστήριο δραστηριοποιείτε σε θέματα βασικής έρευνας στα πλαίσια της Βιοχημείας του ανοσοποιητικού και του νευρικού συστήματος.

4

Σαρλής

Σκορδάς

Παπαθανασίου

Φυσ

Φυσική των πλεγματικών ατελειών (lattice defects) και Φυσική των πολύπλοκων συστημάτων (complex systems)

5

Χαραλαμπίδης

Βιολ

Βασικοί μηχανισμοί ανάπτυξης και διαφοροποίησης των φυτών

6

Αργυράκη

Γεωλ

(Εργαστήριο Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας) Δραστηριοποιείται σε γεωχημικές διεργασίες πετρογένεσης και μεταλλογένεσης, καθώς και περιβαλλοντικής διασποράς δυνητικά τοξικών στοιχείων. Υπάρχει επίσης ερευνητικό ενδιαφέρον για τη μετρολογία, καθώς η μέτρηση έχει κεντρικό ρόλο στον προσδιορισμό της χημικής σύστασης των γεωυλικών.

7

Βασιλάκης

Ελευθεράτος Νάστος

Χατζάκη

Γεωλ

(Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος) Οι ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου εστιάζουν στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, την κλιματική μεταβλητότητα, την ατμοσφαιρική κυκλοφορία, τις μετρήσεις ακτινοβολίας και μετεωρολογικών παραμέτρων, την ανάλυση δορυφορικών δεδομένων, την ποιότητα του αέρα, τις επιπτώσεις των μεταβολών του καιρού και του κλίματος, καθώς και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στο φυσικό περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, στις αιτίες και διεργασίες των ακραίων καιρικών και κλιματικών φαινομένων και σε μέτρα μετριασμού της βιοκλιματικής δυσφορίας σε αστικά περιβάλλοντα

8

Διαμάντης

Σπανός

Σφέτσος

Τετράδης

Φυσ

Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων / Υψηλών Ενεργειών

9

11 μέλη Τομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας

Γεωλ

(Τομέας Γεωφυσικής-Γεωθερμίας)

10

Γαρδέλης

Λυκοδήμος

Στεφάνου

Τσακμακίδης

Φραντζεσκάκης

Φυσ

Φωτονικά υλικά (θεωρητικά ή πειραματικά), ενδιαφέρον για τη δημιουργία διατμηματικής ερευνητικής κατεύθυνσης στο συγκεκριμένο πεδίο με συναδέλφους από άλλα Τμήματα της Σχολής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αυτή

11

Εμίρης

Πληρ

 

12

Γκιζόπουλος

Πληρ

 

13

Γαζέας

Φυσ

Αστρονομία και Διάστημα (Αστρονομία, Αστροφυσική, Διαστημική Εξερεύνηση)

14

Καρακώστας

ΙΦΕ

Φιλοσοφία της Φυσικής: Εννοιολογικά Θεμέλια της Κβαντικής Μηχανικής

15

Νομικού

Γεωλ

 

16

Αγγελή

Βιολ

Διερεύνηση μοριακών σηματοδοτικών μηχανισμών που επάγονται στο μυοκάρδιο κάτω από διάφορες στρεσογόνες συνθήκες.

17

Καλέμος

Κούτσελος Παπακονδύλης

Σουλιώτης

Τζέλη

Τσεκούρας

Χημ

(Εργαστήριο Φυσικοχημείας)

18

Σταμόπουλος

Φυσ

(α) Ιδιότητες της υπεραγώγιμης φλαξονικής ύλης σε κρυσταλλικές δομές χαμηλής και υψηλής κρίσιμης θερμοκρασίας σε ακραίες συνθήκες. Τροποποίηση των διαγραμμάτων φάσης της υπεραγώγιμης φλαξονικής ύλης υπό την επίδραση εξωγενών παραγόντων όπως της κρυσταλλικής ανισοτροπίας και της στατικής και θερμικής αταξίας.

(β) Μηχανισμός ελέγχου της υπεραγωγιμότητας κλασικού φωνονικού χαρακτήρα σε χαμηλοδιάστατες συνδυαστικές δομές υπεραγώγιμων και πιεζοηλεκτρικών υλικών μέσω της τροποποίησης/δημιουργίας υφιστάμενων/πρόσθετων φωνονικών κλάδων με υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

(γ) Μηχανισμός ενίσχυσης της υπεραγωγιμότητας σε χαμηλοδιάστατες συνδυαστικές δομές υπεραγώγιμων, αντισιδηρομαγνητικών και σιδηρομαγνητικών υλικών μέσω του πεδίου ανταλλαγής, της πόλωσης ανταλλαγής και των συμβατικών διπολικών μαγνητικών πεδίων.

(δ) Μηχανισμοί γήρανσης, φαγοκυττάρωσης, εξωκυττάρωσης  και απόπτωσης κυττάρων περιφερικού ανθρώπινου αίματος και αναπαραγωγικών ανθρώπινων κυττάρων. Συμπεριφορά συναφών κυτταρικών μεμβρανών σε τεχνητά εξωγενή υγρά μέσα.

19

Λελίδης

Φυσ

Φυσική Χαλαρής Ύλης (υγροί κρύσταλλοι, πολυμερή, κολλοειδή, μεμβράνες, πολύπλοκα συστήματα) και Θέματα Βιοφυσικής (κίνηση κυττάρων, ενεργές γέλες):

(α) αυθόρμητες και επαγόμενες από εξωτερικά πεδία αλλαγές φάσης σε συστήματα όγκου και χαμηλοδιάστατα συστήματα, δυναμική των αλλαγών φάσης (εμπυρήνωση και αποσύνθεση αιχμής)

(β) κρίσιμα φαινόμενα, θερμικές διακυμάνσεις, συσχετίσεις

(γ) τοπολογικές ατέλειες προσανατολισμού και θέσης

(δ) διεπιφανειακά φαινόμενα και διαβροχή

(ε) ελαστικές αστάθειες σε πολύπλοκα συστήματα και γενικότερα με θέματα μηχανικής συνεχών μέσων

20

Παππά

Βιολ

Μοριακή μικροβιακή γενετική, γονιδιακή ρύθμιση, διακυτταρική επικοινωνία, γονιδιωματική, γενετική και γονιδιωματική μηχανική, συνθετική βιολογία, εφαρμογές στην παραγωγή βιοκαυσίμων

21

Αχλιόπτας

Διάκονος

Μουστάκας

Χελιώτης

Πληρ

Φυσ

Μαθ

Στατιστική της Πληροφορίας και της Πολυπλοκότητας

22

Αντωναράκου

Δήμιζα Κοντακιώτης Κούλη

Λύρας

Μπέσιου

Ντρίνια

Ρουσιάκης Σκαμπά

Τριανταφύλλου Τσουρού

 

Γεωλ

(α) Ευκαρυωτικοί οργανισμοί με ασβεστιτικό περίβλημα (κοκκολιθοφόρα, βενθονικά βρηματοφόρα), κύκλοι ζωής, βιοορυκτοποίηση/παράγοντες και συνθήκες που επιδρούν σε σύγχρονα και παλαιοπεριβάλλοντα, ανάπτυξη

βιοτικών δεικτών, βιογεωγραφική εξάπλωση και προσαρμογή ξενικών ειδών

(β) Ευκαρυωτικοί ασβεστιτικοί πλαγκτονικοί οργανισμοί (πλαγκτονικά τρηματοφόρα), βιογεωγραφική εξάπλωση και συσχέτιση των μεταβολών του μεγέθους, ανασύσταση σύγχρονων και παλαιοπεριβαλλόντων, μCT αναλύσεις

των συνθηκών βιοορυκτοποίησης–διαλυτοποίησης ή/και δευτερογενούς ασβεστοποίησης

(γ) Μικροβένθος/μικροκαρκινοειδή, βιοποικιλότητα σε σύγχρονα και παλαιοπεριβάλλοντα, οικολογική διαφοροποίηση και ανάπτυξη οικοφαινοτυπικών χαρακτηριστικών στα κελύφη, ανάπτυξη δεικτών των συνθηκών και της δυναμικής των υδάτινων οικοσυστημάτων

(δ) Γυρεόκοκκοι, δινομαστιγωτά και άλλα παλυνόμορφα ποικίλης βιολογικής προέλευσης, στρωματογραφικοί, παλαιοπεριβαλλοντικοί, παλαιοοικολογικοί βιοδείκτες, ιστορία της βλάστησης, φυσικά και ανθρωπογενή τοπία

(ε) Εξέλιξη των σπονδυλωτών του παρελθόντος και διερεύνηση των συνθηκών ζωής τους, καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου

(στ) Φυσικές διεργασίες, παλαιοοικολογικές παράμετροι, και στρωματογραφία ακολουθιών θαλάσσιων περιβαλλόντων ιζηματογένεσης, παράκτια, πελαγική - ημιπελαγική ιζηματογένεση

23

Χρυσανθόπουλος

Χημ

Μελέτη των δομικών χαρακτηριστικών χημικών συστημάτων με φασματοσκοπικές και υπολογιστικές μεθόδους.